Preporuka Komisije (EU) 2021/554 оd 30. ožujka 2021. o obliku, sadržaju, rokovima i iscrpnosti obavijesti u okviru postupaka iz članka 32. Direktive (EU) 2018/1972 Europskog parlamenta i Vijeća o Europskom zakoniku elektroničkih komunikacija