Komission suositus (EU) 2021/554, annettu 30 päivänä maaliskuuta 2021, eurooppalaisesta sähköisen viestinnän säännöstöstä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2018/1972 32 artiklassa säädettyjen menettelyjen mukaisesti annettavien ilmoitusten muodosta, sisällöstä, määräajoista ja yksityiskohtaisuudesta