Препоръка (ЕС) 2021/554 на Комисията от 30 март 2021 година относно формата, съдържанието, сроковете и нивото на подробност на нотификациите съгласно процедурите, определени в член 32 от Директива (ЕС) 2018/1972 на Европейския парламент и на Съвета за установяване на Европейски кодекс за електронни съобщения