Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Dvoru auditorov - Súhrn výsledkov Komisie v oblasti riadenia za rok 2009