Yttrande från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén om ”Förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om faktablad för investeringsprodukter” – COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)