Становище на Европейския икономически и социален комитет“ относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно основните информационни документи за инвестиционни продукти“ COM(2012) 352 final – 2012/0169 (COD)