Likvidationsförfarande – Beslut om att inleda ett likvidationsförfarande för LAMP Insurance Company Limited (Offentliggörande i enlighet med artikel 280 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/138/EG av den 25 november 2009 om upptagande och utövande av försäkrings- och återförsäkringsverksamhet [Solvens II])