Provedbena odluka Komisije (EU) 2019/1768 оd 23. listopada 2019. o izmjeni Priloga I. Odluci 2006/168/EZ u pogledu uvrštenja Ujedinjene Kraljevine Velike Britanije i Sjeverne Irske i nekih njezinih krunskih posjeda na popis trećih zemalja iz kojih je odobreno unošenje zametaka goveda u Europsku uniju (priopćeno pod brojem dokumenta C(2019)7636) (Tekst značajan za EGP)