Zaak T-364/14: Arrest van het Gerecht van 18 februari 2016 — Penny-Markt/BHIM — Boquoi Handels (B!O) [„Gemeenschapsmerk — Nietigheidsprocedure — Gemeenschapsbeeldmerk B!O — Ouder gemeenschapswoordmerk bo — Relatieve weigeringsgrond — Artikel 53, lid 1, onder a), en artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009”]