77/729/EGKS: Besluit van de Raad van 21 november 1977 houdende aanpassing van het door middel van de heffingen op de produktie van kolen en staal te dekken gedeelte van de administratieve uitgaven van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal