PROPCELEX Директива 93/72/ЕИО на Комисията от 1 септември 1993 година за адаптиране за деветнадесети път към техническия прогрес на Директива 67/548/ЕИО на Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества