Mål C-264/19: Domstolens dom (femte avdelningen) av den 9 juli 2020 (begäran om förhandsavgörande från Bundesgerichtshof – Tyskland) – Constantin Film Verleih GmbH mot YouTube LLC, Google Inc. (Begäran om förhandsavgörande – Upphovsrätt och närstående rättigheter – Videoplattform på internet – Uppladdning av en film utan rättighetshavarens samtycke – Talan om immaterialrättsintrång – Direktiv 2004/48/EG – Artikel 8 – Sökandens rätt till information – Artikel 8.2 a – Begreppet ”adress” – E postadress, IP adress och telefonnummer – Omfattas inte)