Sklep Sveta z dne 25. aprila 2017 o zamenjavi članov upravnega odbora Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja