Διάταξη του Πρωτοδικείου (πέμπτο τμήμα) της 19ης Μαΐου 2008.$