Verordening (EEG) nr. 754/70 van de Commissie van 24 april 1970 houdende wijziging van Verordening (EEG) nr. 2195/69 houdende vaststelling van uitvoeringsbepalingen inzake het stelsel van premies voor het slachten van koeien en premies voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten