VERSLAG over het voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad tot oprichting van een Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding (Cedefop) en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 337/75 (COM(2016)0532 - C8-0343/2016 - 2016/0257(COD)) Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Rapporteur: Anne Sander