79/150/EEG: Beschikking van de Commissie van 21 december 1978 betreffende vergoeding door het EOGFL, afdeling Oriëntatie, aan het Koninkrijk Denemarken van de in 1977 uitgekeerde premies voor het niet in de handel brengen van melk en zuivelprodukten en voor de omschakeling van het melkveebestand (Slechts de tekst in de Deense taal is authentiek)