Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, CE 15, 18 Ιανουάριος 2013