Wetgevingsresolutie houdende advies van het Europees Parlement inzake het voorstel voor een besluit van de Raad tot toekenning van hernieuwde macro-financiële bijstand aan Moldavië (COM(95)0533 - C4-0034/96 - 95/0275(CNS)) (Raadplegingsprocedure)