79/491/EEG: Beschikking van de Commissie van 17 mei 1979 houdende vaststelling van de code en standaardvoorschriften betreffende het inzenden in een voor de machine leesbare vorm, van de gegevens van de basisenquêtes naar de wijnbouwoppervlakten