Μη διατύπωση αντιρρήσεων σε κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση M.9749 — Glencore Energy UK/Ørsted LNG Business) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) 2020/C 99/04