Επίσημη Εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, C 25, 31 Ιανουάριος 1989