Υπόθεση T-25/12: Διάταξη του Γενικού Δικαστηρίου της 3ης Οκτωβρίου 2012 — 3M Pumps κατά ΓΕΕΑ — 3M (3M Pumps)