Γραπτή ερώτηση E-2146/10 υποβολή: Aldo Patriciello (PPE) προς την Επιτροπή. Η διαδικτυακή πειρατεία