77/54/EEG: Besluit van de Raad van 21 december 1976 houdende herziening van het programma voor onderzoek en ontwikkeling op energiegebied, zoals vastgesteld bij Besluit 75/510/EEG