Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 2456/78 του Συμβουλίου της 19ης Σεπτεμβρίου 1978 περί συνάψεως συμφωνίας υπό μορφήν ανταλλαγής επιστολών περί τροποποιήσεως της συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας και της Ελβετικής Συνομοσπονδίας με σκοπό τη διευθέτηση ορισμένων δασμολογικών περιγραφών