Zaak F-101/12: Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken van 26 april 2016 — Claus/Commissie