Υπόθεση T-761/14: Απόφαση του Γενικού Δικαστηρίου της 23ης Φεβρουαρίου 2016 — Consolidated Artists κατά ΓΕΕΑ — Body Cosmetics International (MANGO) «Κοινοτικό σήμα — Διαδικασία κηρύξεως ακυρότητας — Εικονιστικό κοινοτικό σήμα MANGO — Σχετικός λόγος απαραδέκτου — Έλλειψη διακριτικού χαρακτήρα που να έχει αποκτηθεί διά της χρήσεως — Άρθρο 7, παράγραφος 3, του κανονισμού (ΕΚ) 207/2009 — Άρθρο 52, παράγραφος 2, του κανονισμού 207/2009»