Zaak T-416/17: Arrest van het Gerecht van 23 november 2018 — Foundation for the Protection of the Traditional Cheese of Cyprus named Halloumi/EUIPO — Papouis Dairies (fino) [„Uniemerk — Oppositieprocedure — Aanvraag voor Uniebeeldmerk fino Cyprus Halloumi Cheese — Ouder collectief Uniewoordmerk HALLOUMI — Relatieve weigeringsgrond — Overeenstemmende tekens — Artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EG) nr. 207/2009 [thans artikel 8, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001]”]