Υπόθεση C-421/12: Προσφυγή της 13ης Σεπτεμβρίου 2012 — Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά Βασιλείου του Βελγίου