Uitvoeringsverordening (EU) 2015/2046 van de Commissie van 16 november 2015 tot niet-goedkeuring van Artemisia absinthium L. als basisstof overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het Europees Parlement en de Raad betreffende het op de markt brengen van gewasbeschermingsmiddelen (Voor de EER relevante tekst)