Становище на Европейския комитет на регионите – Конкретни стъпки за прилагане на Програмата на ЕС за градовете