Ψήφισμα (ΕΕ) 2019/1447 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 26ης Μαρτίου 2019, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης για το οικονομικό έτος 2017