Dodatkový protokol k Dočasnej dohode o obchode a záležitostiach súvisiacich s obchodom uzatvorenej medzi Európskym hospodárskym spoločenstvom a Európskym spoločenstvom uhlia a ocele na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej a k Európskej dohode uzatvorenej medzi Európskymi spoločenstvami a ich členskými štátmi na jednej strane a Bulharskou republikou na strane druhej