75/355/EEG: Beschikking van de Commissie van 26 mei 1975 houdende wijziging van de beschikking van de Commissie van 8 mei 1974 waarbij de Italiaanse Republiek wordt gemachtigd bepaalde vrijwaringsmaatregelen te treffen overeenkomstig artikel 108, lid 3, van het E.E.G.- Verdrag (Slechts de tekst in de Italiaanse taal is authentiek)