Rozporządzenie Rady (EWG) nr 369/76 z dnia 16 lutego 1976 r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr 2777/75 w odniesieniu do okresu referencyjnego dla obliczania opłaty wyrównawczej i ceny zaporowej mięsa drobiowego