VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor Europese statistieken betreffende personen en huishoudens, op basis van gegevens die op individueel niveau worden verzameld door middel van steekproeven (COM(2016)0551 - C8-0345/2016 - 2016/0264(COD)) Commissie werkgelegenheid en sociale zaken Rapporteur: Tamás Meszerics