Zaak T-136/18: Arrest van het Gerecht van 30 april 2019 — Kuota International/EUIPO — Sintema Sport (K) („Uniemerk — Nietigheidsprocedure — Uniebeeldmerk K — Absolute nietigheidsgrond — Kwade trouw — Artikel 59, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”)