KOMISSION ASETUS (EY) N:o 337/98, annettu 11 päivänä helmikuuta 1998, valkoisen sokerin vientituen enimmäismäärän vahvistamisesta asetuksessa (EY) N:o 1408/97 tarkoitetun pysyvän tarjouskilpailun osana järjestettävää 26. osittaista tarjouskilpailua varten