Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών — Δημοσίευση των τελικών λογαριασμών για το οικονομικό έτος 2019