73/260/EEG: Beschikking van de Commissie van 18 juli 1973 houdende wijziging van de beschikking van 23 mei 1973, waarbij de Lid-Staten worden gemachtigd om teeltmateriaal van zekere bosbouwsoorten, waaraan minder strenge eisen zijn gesteld, tot de handel toe te laten