Εκτελεστική απόφαση (ΕΕ) 2017/263 της Επιτροπής, της 14ης Φεβρουαρίου 2017, για την άμβλυνση του κινδύνου και ενισχυμένα μέτρα βιοπροφύλαξης και συστήματα έγκαιρης ανίχνευσης σε σχέση με τους κινδύνους που προέρχονται από άγρια πτηνά όσον αφορά τη μετάδοση των υψηλής παθογονικότητας ιών της γρίπης των πτηνών στα πουλερικά [κοινοποιηθείσα υπό τον αριθμό C(2017) 765] (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ )$