Zaak T-498/14: Arrest van het Gerecht van 12 december 2018 — Deutsche Umwelthilfe/Commissie [„Toegang tot documenten — Documenten met betrekking tot correspondentie tussen de Commissie en ondernemingen respectievelijk autofabrikanten over het in motorvoertuigen gebruikte koelmiddel R1234yf — Niet vermelde documenten — In de loop van het geding opgeworpen nieuw middel — Niet-ontvankelijkheid — Maatregel van instructie waarbij overeenkomstig artikel 104 van het Reglement voor de procesvoering wordt gelast de litigieuze documenten over te leggen — Afwijking van het beginsel van hoor en wederhoor — Verordening (EG) nr. 1049/2001 — Uitzondering ter bescherming van de commerciële belangen — Openbaar belang bij de bekendmaking — Belangenafweging — Verordening (EG) nr. 1367/2006 — Artikel 6, lid 1 — Hoger openbaar belang bij de openbaarmaking van milieu-informatie of informatie met betrekking tot emissies in het milieu — Algemene aanname — Gedeeltelijke weigering van toegang — Afdoening zonder beslissing”]