ADVIES van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling aan de Commissie cultuur en onderwijs inzake het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het rechtskader van het Europees Solidariteitskorps en tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 1288/2013, (EU) nr. 1293/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1305/2013, (EU) nr. 1306/2013 en van Besluit nr. 1313/2013/EU (COM(2017)0262 - C8-0162/2017 - 2017/0102(COD)) Rapporteur voor advies: Czesław Adam Siekierski