79/554/EEG: Advies van de Commissie van 7 juni 1979 aan de Bondsrepubliek Duitsland over een ontwerp van wet ter uitvoering van Verordening (EEG) nr. 2831/77 van de Raad betreffende de prijsvorming voor het goederenvervoer over de weg tussen de Lid-Staten