Voorstel voor een verordening van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr. 337/75 voor wat betreft de budgettaire en financiële voorschriften van toepassing op het Europees Centrum voor de ontwikkeling van de beroepsopleiding en de toegang tot de documenten van dit Centrum, alsmede tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 1416/76 (COM(2002) 406 - C5- 0439/2002 - 2002/0180(CNS))