Zaak C-443/19: Arrest van het Hof (Achtste kamer) van 6 oktober 2020 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Tribunal Superior de Justicia del País Vasco — Spanje) — Vodafone España SAU / Diputación Foral de Gipuzkoa (Prejudiciële verwijzing – Elektronische-communicatienetwerken en -diensten – Richtlijn 2002/20/EG – Artikel 13 – Vergoeding voor de gebruiksrechten voor radiofrequenties – Nationale sectorale regeling krachtens welke de reservering van openbare radiofrequenties is onderworpen aan een bijdrage – Nationale regeling die de verlening van administratieve concessies met betrekking tot goederen die deel uitmaken van het openbaar domein onderwerpt aan een belasting op de overdracht van vermogensbestanddelen)