1999/178/EG: Beschikking van de Commissie van 17 februari 1999 tot vaststelling van de milieucriteria voor de toekenning van de communautaire milieukeur voor textielproducten (kennisgeving geschied onder nummer C(1999) 339) (Voor de EER relevante tekst)