Rozsudok Súdneho dvora z 9. júla 1970. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Francúzskej republike. # Vec 26-69. TITJUR Komisia/Francúzsko