Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 24. oktober 2017 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 1380/2013 om den fælles fiskeripolitik (COM(2017)0424 – C8–0239/2017 – 2017/0190(COD))